Pages

Saturday, November 3, 2012

Ang Paglaya

Kapag nagbaga ang
dugo
naging apoy ang
diwa at puso
at tumibok ang 
apoy

Mananalaytay ang 
pinakamapulang dugo
iibig sa pinakamataas
na antas ang puso
mangwawasak at 
manglilikha ang diwa.

Kapag nanalaytay ang
pinakamapulang dugo
umibig ang apoy 
sa pinakamaalab na anyo
nangwasak ang puso 
nanglikha ang diwa

Magkakaisa ang mga
pagnanasang makalaya
magtatalik ang mga apoy
sa inaaliping lupa
at isisilang ang isang
sumisipang paglaya.

No comments:

Post a Comment